تبلیغات
بازار 313 - خرید و فروش و احكام آن

با كسب روز‌ی حلال پیش بسوی رستگاری

خرید و فروش و احكام آن

نویسنده :بازار 313
تاریخ:چهارشنبه 23 فروردین 1391-01:18 ق.ظ

(از رساله توضیح المسائل آیت الله روحانی):مسأله 2048 در خرید وفروش واجب است یادگرفتن احکام آن اگر احتمال عدم صحت معامله را بدهد.

حضرت صادق علیه السلام فرمودند: کسى که مى خواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد واگر پیش از یاد گرفتن احکام آن، خرید وفروش کند، بواسطه معامله هاى باطل و شبهه ناک به هلاکت مى افتد

و چهار چیز مستحب است:


اول آنکه در قیمت جنس بین مشتریهاى مسلمان فرق نگذارد.


دوم  آنکه در قیمت جنس سختگیرى نکند.


سوم چیزى را که مى فروشد زیادتر بدهد و آنچه را مى خرد کمتر بگیرد.


چهارم  کسى که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را بهم بزند، براى بهم زدن معامله حاضر شود.


(مسأله 2049) اگر انسان نداند معامله اى که کرده صحیح است یا باطل چنانچه حکم معامله را نمى داند، نمى تواند در مالى که گرفته تصرف نماید، ولى اگر حکم را بداند و نداند آن را صحیح ایجاد کرده یا فاسد مى تواند در مالى که گرفته تصرف نماید.


(مسأله 2050) کسى که مال ندارد و مخارجى بر او واجب است مثل خرج زن و بچه باید کسب کند و براى کارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیرى از فقرا، کسب کردن مستحب است.


معاملات مکروهه


(مسأله 2051) عمده معاملات مکروه از این قرار است:

اول  ملک فروشى مگر آنکه با آن پول ملک دیگرى بخرد.

دوم قصابى.

سوم  کفن فروشى.

چهارم  معامله با مردمان پست.

پنجم معامله بین اذان صبح و اول آفتاب.

ششم  آنکه کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد.

هفتم آنکه براى خریدن جنسى که دیگرى مى خواهد بخرد، داخل معامله او شود.


دانلود ویدئو كلیپ انواع خرید و فروش

معاملات باطله وحرام

مسأله 2052 معاملات باطله عمده اش چند چیز است مثل خرید و فروش بعض اعیان نجسه مانند: میته، و خوک و شراب،
و خرید و فروش مال غصبى،
و خرید و فروش چیزى که مالیت ندارد؛
(تفصیل اینها در مسائل آینده خواهد آمد)

و معاملات حرام سه تا است:

اول  معامله چیزى که منافع معمولى آن فقط کار حرام باشد مانند اسباب قمار.

دوم
معامله اى که در آن ربا باشد.

سوم
فروش جنسى که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتى که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنى که آن را با پیه مخلوط کرده است واین عمل را غش مى گویند.

پیغمبر اکرم صلى الله علیه وآله فرمود: از ما نیست کسى که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب وحیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزى او را مى برد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش واگذار مى کند.

مسأله 2053 فروختن چیز پاکى که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد، و اگر مشترى آن را براى کارى بخواهد که شرطش پاک بودن است مثلا خوراکى باشد که مى خواهد آن را بخورد لازم است فروشنده نجاست آن را به مشترى بگوید، ولى اگر لباس است گفتن لازم نیست اگر چه مشترى با آن نماز بخواند زیرا که در نماز طهارت ظاهرى بدن و لباس کافى است.

مسأله 2054 اگر چیز پاکى مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود اگر آن را براى کارى بخواهند که شرطش پاک بودن است مثلاً روغن را براى خوردن بخواهند باید نجاست آن را به مشترى بگویند، و اگر براى کارى بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست مثلا بخواهند نفت نجس را بسوزانند لازم نیست نجس بودن آن را بگویند و در هر دو صورت فروش آن با فرض وجود شرائط صحت معامله اشکال ندارد.

مسأله 2055 خرید وفروش دواهاى نجس اگر منفعت حلال 
دارد  که مشروط به طهارت نیست جائز است و صحیح، و الا معامله باطل است، ولى اگر پول را براى ظرف آن یا براى زحمت دوافروش بدهند اشکال ندارد.

مسأله 2056 خرید وفروش روغن و دواهاى روان و عطرهایى که از ممالک غیر اسلامى مى آورند، اشکال ندارد ولى روغنى را که از حیوان بعد از جان دادن آن مى گیرند، چنانچه در شهر کفار از دست کافر بگیرند و از حیوانى باشد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مى کند، نجس است و معامله آن باطل مى باشد.

مسأله 2057 اگر روباه و مانند آن را بغیر دستورى که در شرع معین شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد خرید وفروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.

مسأله 2058 خرید و فروش گوشت و پیه و چرمى که از ممالک غیر اسلامى مى آورند، یا از دست کافر گرفته مى شود باطل است، ولى اگر انسان بداند که آنها از حیوانى است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آنها اشکال ندارد.

مسأله 2059 خرید و فروش گوشت و پیه و چرمى که از دست مسلمان گرفته شود اشکال ندارد. ولى اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده است که از حیوانى است که به دستور شرع کشته شده یا نه، معامله آن باطل است.

مسأله 2060 خرید و فورش مسکرات حرام و معامله آنها باطل است.

مسأله 2061 فروختن مال غصبى باطل است و فروشنده باید پولى را که از خریدار گرفته به او برگرداند.

مسأله 2062 اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله صحیح است ولى فروشنده خیار فسخ دارد (یعنی مى تواند معامله را بهم بزند).


مسأله 2064 خرید و فروش آلات لهو که منافع آن فقط در لهو است مثل تار و ساز، حتى سازهاى کوچک حرام است.

مسأله 2065 اگر چیزى را که مى شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلا انگور را به این قصد بفروشند که از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن اشکال ندارد.

مسأله 2066 خرید و فروش مجسمه حرام نیست و همچنین خرید و فروش صابون که روى آن مجسمه دارد، اگر چه مقصود معامله صابون و مجسمه هر دو هم باشد.

مسأله 2067 خریدن چیزى که از قمار، یا دزدى، یا معامله باطل تهیه شده حرام است. و اگر کسى آن را بخرد باید به صاحب اصلیش بر گرداند.

مسأله 2068 اگر روغنى را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند مثلا بگوید این یک من روغن را مى فروشم، معامله به مقدار پیه اى که در آن است باطل مى باشد و پولى که فروشنده براى پیه آن گرفته مال مشترى و پیه مال فروشنده است و مشترى مى تواند معامله روغن خالصى را هم که در آن است بهم بزند ولى اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن بفروشد، بعد روغنى که پیه دارد بدهد، مشترى مى تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.

مسأله 2069 اگر مقدارى از جنسى را که با وزن یا پیمانه مى فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلا یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا وحرام است، بلکه اگر یکى از دو جنس، سالم و دیگرى معیوب، یا جنس یکى خوب و جنس دیگرى بد باشد ، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقدارى که مى دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد، یا برنج صدرى را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد یا طلاى ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلاى نساخته بگیرد، ربا و حرام مى باشد.

مسأله 2070 اگر چیزى را که اضافه مى گیرد غیر از جنسى باشد که مى فروشد، مثلا یک من
گندم به یک من گندم و یک قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است بلکه اگر چیزى زیادتر نگیرد ولى شرط کند که خریدار عملى براى او انجام دهد ربا و حرام مى باشد بنا بر احتیاط.

مسأله 2071 اگر کسى که مقدار کمتر را مى دهد چیزى علاوه کند، مثلا یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم بفروشد، اشکال ندارد و همچنین است اگر از هر دو طرف چیزى زیاد کنند مثلا یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشد.

مسأله 2072 اگر چیزى را که مثل پارچه یا متر و ذرع مى فروشند، یا چیزى را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله مى کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد مثلا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد.

مسأله 2073 جنسى را که در بعضى از شهرها با وزن، یا پیمانه مى فروشند و در بعضى از شهرها با شماره معامله مى کنند، جایز نیست که آن جنس را
در شهرهایى که با پیمانه یا وزن معامله مى کنند به زیادتر از آن بفروشند  ولی در شهرهایى که با شماره مى فروشند جایز است به زیادتر از آن بفروشند .

مسأله 2074 اگر چیزى را که میفروشد و عوضى را که مى گیرد از یک جنس نباشند زیادى گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.

مسأله 2075 اگر جنسى را که مى فروشد و عوضى را که مى گیرد، از یک چیز عمل آمده باشند، باید در معامله زیادى نگیرد، پس اگر یک من روغن بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر بگیرد، ربا و حرام است، واحتیاط واجب آن است که اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله کند زیادى نگیرد.

مسأله 2076 جو و گندم در ربا یک جنس حساب مى شوند، پس اگر یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است و نیز اگر مثلا ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتى گندم را مى دهد مثل آن است که زیادى گرفته و حرام است.

مسأله 2077 اگر مسلمان از کافرى ربا بگیرد اشکال ندارد، و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر مى توانند از یکدیگر ربا بگیرند
.


موفق باشید
بازار 313


نوع مطلب : احكام خرید و فروش تمام حقوق این سایت مربوط به سامانه پیامک کوتاه انصارالمهدی تبریز می باشد