تبلیغات
بازار 313 - سؤالات متفرقه (8)

با كسب روز‌ی حلال پیش بسوی رستگاری

سؤالات متفرقه (8)

نویسنده :بازار 313
تاریخ:دوشنبه 3 مهر 1391-04:57 ب.ظ

(از كتاب استفتائات  آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی):مالكیت

سؤال 836 :آیا مى توان مال غیر را فروخت و یا اجاره داد ؟ در صورتى كه شخص یا اشخاصى مبادرت به اجاره دادن یا فروختن مال غیر نمایند، تكلیف با اشخاص مورد نظر چیست ؟

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :تصرف در مال غیر بدون رضایت مالك جایز نیست و اگر اجاره داد یا فروخت ، صحت آن متوقف بر رضایت و امضاء مالك است و اگر ضررى بر مالك وارد نمودند باید جبران نمایند .

سؤال 837 :زمینى را فردى به شخصى دیگرى فروخته ،سپس همان زمین را با مبلغ بیشترى خریدارى نموده است ،بعداً مشخص گردیده است كه زمین مذكور از نظر مالكیت و اسناد داراى اشكال بوده و شخص ثالثى با سندمعتبر ادعاى مالكیت نموده و به هر حیث زمین موصوف قابل تحویل و تصرف نمى باشد . آیا معامله اخیر صحیح است یا آنكه فقط بایستى اصل وجه خریدار مسترد گردد ؟

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :در مفروض سؤال كه معلوم شد زمین مال شخص ثالث بوده ،هردو معامله باطل است ،و لذا خریدار اول ثمن خود را مى گیرد در صورتیكه تحویل فروشنده داده باشد و ثمن دوم را كه از فروشنده اول گرفته پس مى دهد .

سؤال 838 :

1- آیا پدر حق دارد ملك فرزند خود را كه بیش از 18 سال تمام سن داشته و عاقل و رشید هم باشد با ادعاى این كه پدر بر پسر ولایت دارد بدون اذن و اجازه او بفروشد و ثمن معامله را به نفع خود برداشت نماید ؟ضمناً ملك مذكور توسط خود فرزند تحصیل و در آن احداث بنا شده و موروثى نبوده .

2- آیا فقط با شهادت نامادرى و برادرى ناتنى علیه فرزند نامبرده ( فوق الذكر ) به نفع پدر در دادگاه بدون ارائه سند و مدرك و بنچاقى كه مالكیت پدر را تایید و اثبات نماید ، محكمه مى تواند پدر را مالك بشناسد و معامله او را تنفیذ و تائید نماید ؟

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :

1- پدر بعد از بلوغ پسر ولایت تصرف در مال او را ندارد .پس در مورد سؤال معامله فضولى است و بهتر است فرزند معامله پدر را امضا كند ،لكن تا وقتى كه اجازه نداده معامله محل اشكال است .

2- یك شاهد عادل به همراه قسم خوردن مدعى در اموال حق را ثابت مى كند به شرط آن كه شهادت معارض نداشته باشد .

سؤال 839 :آیا شخص سالم و بالغ براى فروش اموال خود به فامیل نسبى یا سببى مى تواند با افرادى معامله نماید كه منافع او را بهتر در نظر دارند ؟آیا فروشنده براى انتخاب افرادى كه كمتر به او ضرر مى رسانند مختار است ؟سایرین كه به هر نحو فروشنده را تهدید مى نمایند آیا معامله با تهدید كنندگان صحیح بوده و جنبه شرعى دارد ؟

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :مالك مختار است ملك خود را به هركس بخواهد بفروشد ،و چنانچه در معامله اكراه باشد معامله باطل است مگر اینكه بعداً راضى شود .

خرید و فروش گوشت خوك

سؤال 841 :آیا كسى كه در كشورهاى خارجى زندگى مى كند مى تواند گوشت خوك یا پیتزاى حاوى گوشت خوك به غیر مسلمان بفروشد ؟

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :مسلمان مى تواند گوشت خوك را در اختیار كسى كه آن را حلال مى داند یعنى غیر مسلمان قرار دهد و در مقابل آن به عنوان حق اختصاص پولى بگیرد ( نه به عنوان فروش گوشت خوك كه ازنظر اسلام نجس العین است ) و یا این كه پول را به قصد استنقاذ از آنان بگیرد .

ساختن و خرید و فروش آلات موسیقى

سؤال 842 :با توجه به استفاده دو جانبه ( حلال و حرام ) از آلات موسیقى ، حكم ساخت و خرید و فروش و استفاده آن چیست ؟

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :اگر آلات مذكوره صرفاً در موارد حرام استعمال شود كه ظاهراً هم همین طور است جایز نیست نه ساختن و نه خرید و فروش آنها .

سؤال 843 :آیا خرید جهیزیه از فروش آلات موسیقى از مال پدر حرام است ؟ و در صورت ازدواج و ایجاد ارتباط خانوادگى آیا مشكل از این بابت ایجاد مى كند ؟

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :معلوم نیست كه پدر این دختر اجناس جهیزیه را با عین پول حرام خریده باشد ، چون مردم اكثراً اجناس را به ذمه مى خرند ،لذا ان شاء الله از این بابت براى شما مشكلى ایجاد نمى شود .


اضافه كردن قیمت در معامله نسیه

سؤال 844 :در معاملات مرسوم است كه اگر كسى بخواهد جنسى را نسیه بخرد ، چند درصد روى قیمت اصلى اضافه مى كند .آیا این نوع معاملات از نظر شرعى اشكال ندارد ؟

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :معاملات نقد و نسیه یا به طور اقساط تحت هر شرایط شرعاً مانعى ندارد ، چون مشترى جنس مورد نظر خود را به آن قیمت مى خرد كه از طرف فروشنده تعیین گردید ،لذا احكام ربا در فرض سؤال جارى نمى شود .

سؤال 845 :شخص كاسب از بانكهاى دولتى وام مى گیرد و بانك چند درصدى روى وام بعنوان كارمزد اضافه مى كند و آن شخص با آن پول جنس مى خرد و تدریجاً مى فروشد .در صورتى كه مدت دار به مشترى بفروشد آیا مى تواند پولى را كه بانك به عنوان كارمزد گرفته است روى اجناس بكشد ؟

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :مقدار كارمزدى را كه به بانك مى پردازد مى تواند بر اجناس بكشد و لیكن نبایستى به مشتریان قیمت خرید را اطلاع دهد مگر به نحو واقع .

سؤال 846 :ساختمانى خریده ام كه مقدارى از مبلغ آن نقد و مابقى به صورت اقساط مى باشد ،به علت هاى مختلف از طرف طرفین معامله اقساط پرداخت نشده است حال سه سال دیگر از موعد اقساط باقى مانده است ،بر اساس قرارداد من اعلام پرداخت نقدى نموده ام ولى فروشنده تقاضاى سود با نرخ معین نموده است كه از اصل معامله كه وقت آن سه سال دیگر به اتمام مى رسد مبلغ مورد تقاضاى فروشنده بیشتر مى باشد ،حال آیا مبلغ بیشتر از اصل معامله ربا مى باشد یا خیر ؟

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :فروشنده اگر شرط كرده باشد كه خریدار در موعد مقرر اقساط را بدهد ، و خریدار به شرط عمل نكند ،فروشنده حق دارد معامله را فسخ كند ،ولى حق ندارد براى تأخیر اقساط ،سود مطالبه كند .

سؤال 847 :یك شركت بازرگانى تأسیس شده است كه جنس را به صورت نقدى خریدارى مى نماید و به صورت نقد و اقساط به فروش مى رساند .مستدعى است در مورد حرام و حلال بودن این معامله ارشاد فرمایید .

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :در فرض مسأله اگر مدت اقساط كاملاً معلوم باشد اشكالى ندارد .


خرید جنس نقداً و فروختن به نسیه

سؤال 848 :این جانب مقدار هزار كیلو برنج از مغازه دار مى خرم هر كیلو به مبلغ چهار صد تومان فى المجلس وجه آن را پرداخت نموده و بعداً به مبلغ ششصد تومان به مدت سه ماه به همان شخص مى فروشم این معامله از نظر شرعى چه حكمى دارد ؟

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :صحیح است على الظاهر .


لزوم تعیین نقد یا نسیه

سؤال 849 :فروشگاهى به صورت عمده كالا مى فروشد و در ذیل فاكتور مى نویسد قیمت نقدى 100 تومان و دو ماهه 110 تومان و سه ماهه 120 تومان و خریدار مجاز است هر كدام را كه مى خواهد انتخاب و معامله را قطعى نماید .آیا این عمل شرعى است ؟

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :اگر مشترى بعد از تنظیم فاكتور یكى از مدتهاى تعیین شده را جزماً قبول كند و معامله را روى آن مدت قبول كرده انجام دهد ،معامله صحیح است
و الاّ نه .

سؤال 850 :شخصى فروشنده كالا به صورت عمده مى باشد و با خریداران قبل از انجام معامله شرط مى كند در صورتى كه سر موعد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نكنید ملزم هستید ماهانه ده درصد فاكتور را به عنوان خرید كالاى مدت دار پرداخت كنید و خریدار قبول مى نماید سپس معامله قطعى صورت مى گیرد آیا این معامله شرعى است ؟ لازم بذكر است خریدار با رضایت كامل نسبت به انجام معامله اقدام مى نماید .

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :رضایت مشترى نسبت به پرداخت ماهانه 10 درصد اضافى كه مدت آن معلوم نیست چند ماه طول خواهد كشید معامله را شرعى نمى كند لذا در فرض سؤال ، صحت اصل معامله محل اشكال است .


جریمه تأخیر

سؤال 851 :شخصى جنسى را سه ماهه فروخت و سه فقره چك گرفت ،دو فقره از این چكها در تاریخ معین پرداخت شد و چون مشترى توان پرداخت چك سوم را نداشت چكهاى متفرقه به مدت 4 ماه بجاى چك باقى مانده داد و گفت سود تأخیر پول را مى دهم ،البته بابت تأخیر پول معامله انجام ندادند آیا سود تأخیر پول ربا حساب مى شود ؟

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :براى تخلص از ربا مقدارى پول به عنوان هدیه به او ببخشد و بعد از او خواهش كند كه مهلت دهد .


راه فرار از ربا در معامله نسیه

سؤال 852 :ماشینى كه قیمت آن مشخص شده و ارزش آن یك میلیون مى باشد و خریدار مى خواهد یكسال دیگر پول آن را بپردازد آیا جایز است فروشنده هر ماه 40 هزار تومان به عنوان سود پول بگیرد ؟در مورد كالاى دیگر نیز ممكن است همین مسأله وجود داشته باشد آیا جایز است ؟( لطفاً ما را راهنمایى بفرمایید ) .

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :در مورد فروش ماشین براى فرار از ربا ،ماشین به قیمت یك میلیون و پانصد هزار تومان نسیه بفروشد و هر چه ماهانه مى گیرد از اصل قیمت كسر نماید .نوع مطلب : استفتائات 
دنبالک ها: استفتائات تمام حقوق این سایت مربوط به سامانه پیامک کوتاه انصارالمهدی تبریز می باشد