تبلیغات
بازار 313 - سؤالات متفرقه (9)

با كسب روز‌ی حلال پیش بسوی رستگاری

سؤالات متفرقه (9)

نویسنده :بازار 313
تاریخ:دوشنبه 3 مهر 1391-05:24 ب.ظ

(از كتاب استفتائات  آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی):
خرید و فروش پول و چك

سؤال 854 :آیا مى شود چك یكصد هزار تومان مدت دار را به مبلغ كمتر از مبلغ ذكر شده در چك به شخصى فروخت ؟

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :مى تواند مبلغ صد هزار تومان پول ایران را بفروشد به پولهاى ممالك دیگر به هر قیمتى كه طرفین معامله با هم توافق مى كنند ولى احوط آن است كه پول ایران را به پول ایران نفروشند ،مگر آن كه مقید كند كه اسكناس صد تومانى را مثلاً مى فروشم به اسكناس هزار تومانى و دینى كه در ذمه كسى دارد و به ازاء آن چك دارد مى تواند آن را به كمتر بفروشد على الاظهر .

سؤال 855 :شخصى مراجعه و اظهار مى دارد یك فقره چك از شخصى دارم كه براى مدت 3 ماه دیگر است مى خواهم آن را به قیمت كمتر نقد نمایم ،شخص كاسب این كار را انجام مى دهد آیا این عمل شرعى است ؟

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :اگر شخص مذكور در مقابل چك چیزى به طرف فروخته مثلاً بمدت 3 ماه و یا قبلاً از شخص طلب داشته حقیقتاً و در مقابل طلب واقعى خود یك برگ چك مدت دار بعنوان سند طلب خود از بدهكار گرفته است ،فروختن آن به كمتر از مبلغ اصلى مانعى ندارد یعنى این شخص در واقع طلب خودش را فروخته است و شرعاً فروختن دین جایز است و چنانچه خود ورقه چك نزد عقلا حقیقةً مالیت داشته باشد فروختن خود ورقه جایز است اگر چه صاحب چك آن را هدیه كرده باشد .

سؤال 856 :1- اگر پول خارجى را در مقابل پول ایرانى بنحو نسیه به مبلغ گرانتر بفروشد ،بطور مثال فردى هزار دلار امریكا كه بانك مركزى ایران آن را نهصد هزار تومان مى خرد براى مدت دو ماه به یك میلیون تومان ایران مى فروشد آیا این عقد صحیح است یا معامله ربویه است ؟

2- شخصى جنسى را كه در بازار بصورت نقدى هشتاد هزار تومان قیمت دارد ، مثلاً براى مدت دو ماه بصورت نسیه به مبلغ یكصد هزار تومان فروخته ،بعد از مدتى كه یك ماه از آن تاریخ گذشته به شخص ثالثى رجوع مى كند و مى گوید بنده این چك دین را به مبلغ نقدى بیست هزار تومان فروشم مشروط بر این كه یك میلیون تومان قرض الحسنه به من بدهى و تا دو ماه دیگر مطالبه نكنى و آن فرد بیست هزار تومان بابت خرید نقدى به او مى دهد و یك میلیون تومان هم قرض الحسنه به او مى دهد و چك دو ماه از او مى گیرد سؤال این است كه آیا معامله فوق ربوى است یا صحیح مى باشد ؟

3- با توجه به سؤال بالا این كه خود فروشنده چك دین در معامله اولى كه كرده و چك یكصد هزار تومان گرفته در اصل بیست هزار تومان سود كرده و این كه این چك را هشتاد هزار تومان كمتر مى فروشد ،آیا مانعى براى صحت عقد مى شود ؟

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :1- جایز است و عقد صحیح است و رباى حرام نیست ،زیرا ربا در معامله مشروط است به این كه معدود نباشد .

2- صحیح است در صورتى كه 20 هزار نقدى باشد ،وإلاّ بیع دین به دین مى شود .

3- خیر مانعى ندارد ،دو معامله مستقل هستند ،و یكى ربط به دیگرى ندارد.فروختن چك با ضمیمه

سؤال 857 :شخصى یك چك 400 هزار تومانى را به ضمیمه یك كارتن نعلبكى و یك كارتن استكان به بنده مى فروشد به ازاء 600 هزار تومان ،كه مبلغ 150 هزار تومان آن را وجه نقد بگیرد و بقیه را به صورت اقساط سفته بگیرد و در سر رسید معین پول خود را دریافت نماید آیا معامله صحیح است ؟

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :در فرض مسأله در صورتى كه چك نقد باشد ،خرید و فروش صحیح است .


تعویض طلا به طلا

سؤال 858 :همسرم انگشتر و دستبند و . . .طلا به اندازه معمول دارد ،در طول سال یكى دوبار به مناسبتها به طلافروشى مراجعه و تعویض مى كند ،گاهى پول هم مى دهیم و گاهى پول مى گیریم براى تسویه زیادى یا كمى كه به وجود مى آید آیا این عمل از نظر شرعى اشكال دارد ؟

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :تعویض یا خرید و فروش طلا به طلا نباید زیادتر از مقدار دو طلا باشد و هر نوع زیادتى گرفته شود حرام است و معامله باطل ،ولو این كه زیادى پول یا چیز دیگر باشد ،مگر این كه طلا را بفروشد به پول نقد مثلاً و بعداً طلاى دیگرى با پول بخرد.


چیزهایى كه داخل در معامله است

سؤال 870 :اینجانب منزلى داشتم در روستا كه برق این منزل از موتور روستا روشن مى شد ،دربین سال قرار شد كه برق سراسرى به این روستا بیاورند و اعلام كردند جهت خرید كنتور برق سراسرى به بانك پول واریز نمایید ،پول واریز شد و قبل از رسیدن برق منزل را فروختم ،اكنون برق سراسرى آمده آیا كنتور به من فروشنده خانه مربوط است یا خریدار ؟

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :كنتور و حق انشعاب مربوط به فروشنده است مگر آن كه در ضمن عقد معامله خانه ،آن را در بیع خانه داخل كرده باشند .

 

 

اختلاف در معاملات

سؤال 871 :شخصى در زمان حیات خویش قطعه اى از زمین خود را به شخصى فروخته است و بعد از معامله فروشنده فوت مى نماید وراث وى بعد از پنج سال از حین معامله ادعاى جنون مورث خود را در هنگام معامله مى نمایند تكلیف دعوى چیست ؟

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :به صرف ادعاى آن ها جنون ثابت نمى شود ،بلكه باید شهودى بر این قضیه اقامه نمایند .

سؤال 872 :در مورد مجنون ادوارى كه حكم جنون وى صادر شده و براى وى قیم تعیین شده است ،فردى سندى ارائه و مدعى مى شود كه مشار الیه در زمان افاقه ملكى را به وى فروخته است و درخواست الزام وى را به تنظیم سند مى نماید .قیم مدعى است معامله در زمان جنون ادوارى واقع شده و باطل است ، در صورت تردید در زمان جنون از نظر مبارك جنون استصحاب مى شود مگر طرف خلاف آن را ثابت كند یا اصل افاقه است .

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :اگر در حال عقل اقرار به وقوع معامله در حال عقل كرد ،حكم به صحت مى شود ، ولى اگر جنون او باقى ماند ،یا بعد از عاقل شدن صحت معامله را انكار كرد ، حكم به صحت معامله مشكل است .

سؤال 873 :1- مالكى زمین زراعى متعلق به خودش را به خریدار فروخته و خریدار نیز با آگاهى از محل وقوع و مزروعى بودن زمین آن را خریده و با پرداخت ثمن و معامله مبیع را تحویل گرفته است .آیا معامله مزبور شرعاً جایز مى باشد یا خیر ؟

2- چنانچه خریدار بعد از انجام معامله در مقام مالك بالفعل با دخل و تصرف در ملك مزروعى ابتیاعى ،آن را جزئاً و مغایر با وصف مزروعى ( به قید مسكونى ) به اشخاص ثالث واگذار كند :

الف- حكم معامله ثانى چیست ؟

ب- و آیا اعمال و اقدامات خریدار كه جزئاً و مغایر وصف بیع آن را به اشخاص ثالث فروخته است ،در معامله اولیه تسرى داشته و موجب ضمان شرعى و اسلامى فروشنده اولیه مى شود یا خیر ؟

3- چنانچه با حكمیت شخصى ،معامله معوض واقعه فیمابین خریدار و اشخاص ثالث صدرالشرح منجر به صلح گشته و اشخاص ثالث در ازاى زمین ابتیاعى خویش با وصف مسكونى به اخذ زمین معوض مشاعى- مزروعى از همان اراضى ولیكن ،با متراژ بیشتر تراضى نمایند :

الف- آیا مصالحه در بیع و سازش به عمل آمده فیمابین متعاملین شرعاً نافذ و جایز مى باشد یا خیر ؟

ب- و آیا در جریان معاملات واقعه و سازش حاصله مسئولیت و ضمانى شرعى متوجه حكم معاملات مى باشد یا خیر ؟

4- آیا عملكرد متعاملین معامله ،چه معامله زمین زراعى فیمابین مالك اولیه با خریدار و چه معاملات حادثه فیمابین خریدار با اشخاص ثالث با علم بر این كه معامله اخیر منجر به صلح و سازش متعاملین گشته ،از موارد تحصیل نامشروع مال و اكل بر باطل تلقى مى گردد یا مراتب معاملات و سازش به عمل آمده شرعاً صحیح بوده و عارى از اشكال مى باشد ؟

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :1- معامله جایز و صحیح است .

2- الف :خریدار خیار فسخ دارد .ب :موجب ضمان نمى شود .

3- الف :صلح نافذ مى باشد .ب :ضمان متوجه حكم نمى شود .

4- اكل مال به باطل نیست .

سؤال 874 :ملكى است كه وفق مقررات قانونى بنابر ضرورت جهت طرح اصلاح خیابان و غیره ،توسط شهردارى بر مبناى توافق و یا پرداخت مبلغ قیمت منطقه اى تملك شده ،پس از گذشت چند سال طرح مزبور منتفى شده مالك با مراجعه به شهردارى اظهار مى دارد با توجه به منتفى شدن طرح ،یا ملك مرا برگردانید و یا قیمت آن را به قیمت روز پرداخت كنید در این صورت تكلیف شرعى چیست ؟

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :اگر ملك مذكور با رضایت و با توافق طرفین به شهردارى تحویل داده شده و مبلغ و قیمت منطقه اى را گرفته است معامله تمام شده است .

سؤال 875 :شهردارى در یكى از معابر شهر ،به بهانه این كه تمام ملك در مسیر اجراى طرح قطار شهرى قرار دارد ،ملك مورد نظر را از مالك خریدارى مى نماید . در حالى كه پس از انجام مبایعه نامه مشخص مى شود كه قسمتى از ملك مورد نظر در طرح قرار نداشته و شهردارى نیز با علم به این قضیه و با توجه به عدم اطلاع مالكین اقدام به تملك تمام ملك نموده و قصد واگذارى الباقى ملك را با قیمتى چند برابر قیمت خریدارى شده دارد .

حالیه وضعیت این قرار داد ( مبایعه نامه فیما بین شهردارى و مالكین ) و تملك صورت گرفته از نظر شرع مقدس اسلام مورد استفتاء است .

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :اگر معامله با رضایت بوده صحیح است و اگر با توجه به شرائط حین معامله غبنى در كار نبوده خیار غبن هم نیست .

سؤال 876 :در عقد بیع چنانچه تنها دلیل اثبات وقوع عقد و پرداخت ثمن شهادت شهود باشد و سپس احدى از شهود از شهادت خود رجوع نموده و اعلام دارد كه شهادت كذب داده است حكم شرعى قضیه از جهت اثبات وقوع و نیز پرداخت ثمن چیست ؟

shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :شهادت یك شاهد به همراه قسم مثبت دعوى مى باشد .نوع مطلب : استفتائات 
دنبالک ها: استفتائات تمام حقوق این سایت مربوط به سامانه پیامک کوتاه انصارالمهدی تبریز می باشد